Obchodní podmínky

 

Logo

  

 

                    I.                    

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují práva a povinnosti mezi smluvními stranami kupní či jiné smlouvy, kdy na jedné straně je společnost EWAC spol. s r.o., IČ 251 72 956, sídlem Planá 80, okres České Budějovice,370 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddílC, vložka 7718, jako prodávající (dále jen „EWAC“ či „Prodávající“) a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“).

Kupujícím je spotřebitel ve smyslu § 419 občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) nebo podnikatel ve smyslu § 420 NOZ.Kupující zasláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, a že s nimi výslovně souhlasí a jsou pro něj srozumitelné. VOP rozlišují Kupujícího na spotřebitele a podnikatele.

Kupující může Prodávajícího kontaktovat na adrese sídla Prodávajícího, na telefonním čísle +420 385 344 740 nebo na emailové adrese info@ewac.cz

 Prodávající je oprávněn tyto podmínky ve smyslu § 1822 NOZ měnit. 

                 II.                 

Prodávající spotřebiteli sděluje, že

a) náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby v tom smyslu, že Prodávající si za použití komunikace na dálku neúčtuje žádné poplatky, Kupující je však povinen hradit náklady na dodání zboží v souladu se smlouvou a těmito VOP,

b) Prodávající požaduje úhradu kupní ceny nejpozději při převzetí zboží,

c) Ceny zboží a služeb jsou uváděny včetně i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem,

d) náklady na zabalení a dodání zboží se liší podle zvolené metody a poskytovatele dodání zboží a způsobu úhrady,

e) pokud si Kupující zajistí osobní odběr zboží v sídle Prodávajícího či v jiném jeho výdejním místě, je náklad na dodání zboží 0,- Kč a náklad na zabalení zboží 0,- Kč;

f) v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;

g) spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo;

i) pokud má spotřebitel na Prodávajícího stížnost, může se se stížností obrátit na Prodávajícího, který je oprávněn jí vyřídit ve lhůtě 10ti pracovních dní nebo na orgán dohledu nebo státního dozoru.

III.

Smlouvu uzavře Kupující tak, že požadované plnění po specifikaci jeho množství a velikosti vloží do košíku. Kupní smlouva mezi Kupujícím a Prodávajícím vzniká sdělením identifikace Kupujícího, odesláním objednávky Kupujícím (zboží vloženého do košíku) po zvolení dopravy a způsobu úhrady a následným přijetím objednávky Prodávajícím. Uzavření smlouvy Prodávající neprodleně dokončí emailem na Kupujícím zadaný email, jehož obsahem bude shrnutí objednávky a přílohou budou VOP.

Před odesláním objednávky bude Kupujícímu přehledným způsobem uvedena sumarizace objednávky ve smyslu uvedení objednávaného zboží, způsobu platby a dopravy včetně nákladů na dopravu a platbu, údaje Kupujícího (fakturační a doručovací adresa a jiné kontaktní údaje) a Kupující bude mít možnost tyto údaje opravit tlačítkem zpět v internetovém prohlížeči. Odesláním objednávky Kupující prohlašuje, že zadané údaje jsou správné a měl možnost si je zkontrolovat. Zároveň tím projevuje vůli být vázán odeslanou objednávkou.

Spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky s vyloučením použití kolizních norem a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.Smlouva je uzavírána výhradně v českém jazyce a Kupující stejně jako Prodávající prohlašují, že český jazyk ovládají nebo mají k dispozici třetí osobu, která jim VOP přetlumočí do jazyka, který ovládají. Nemá-li Kupující takovou osobu k dispozici, může využít služeb Prodávajícího na telefonním čísle +420 385 344 740.

Prodávající splní povinnost odevzdat věc Kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění, je-li tímto místem sídlo Prodávajícího, a včas mu to oznámí, nebo předáním věci prvnímu dopravci. Splněním povinnosti odevzdat zboží Kupujícímu přechází na Kupujícího nebezpečí škody na věci a Prodávající mu případně umožní uplatnit práva vůči přepravní společnosti. Je-li ze strany Prodávajícího dodáno větší množství zboží, než bylo Kupujícím objednáno a Kupující přebytečné zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dní od jeho převzetí, neodmítl, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné zboží.

Uzavřená smlouva bude u Prodávajícího uložena po dobu 2 let a Kupujícímu bude umožněn přístup. Případné náklady spojené s umožněním přístupu hradí Kupující.

IV.

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, za které odpovídá Prodávající, má spotřebitel právo

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

b) na odstranění vady opravou věci,

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d) odstoupit od smlouvy.

Spotřebitel sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže spotřebitel změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li spotřebitel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li spotřebiteli, že vady neodstraní, může spotřebitel požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

Nezvolí-li spotřebitel své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má spotřebitel právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud spotřebitel neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí spotřebiteli způsobit nepřiměřené náklady.

Neodstraní-li Prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může spotřebitel požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže spotřebitel změnit bez souhlasu Prodávajícího.

Je-li vadné plnění podstatným či nepodstatným porušením smlouvy, za které odpovídá Prodávající, má podnikatel právo na

a)      odstranění vady, je-li odstranitelná a je-li to hospodárné,

b)      adekvátní slevu z kupní ceny,

c)      dodání bezvadného zboží,

když volba vyřízení reklamace záleží na Prodávajícím. Prodávající je povinen podnikateli nejpozději do 30ti pracovních dní od obdržení reklamace zboží informovat o zvoleném způsobu vyřízení reklamace a reklamaci vyřídit v zákonných lhůtách. Nesdělí-li Prodávající v tomto termínu způsob vyřízení reklamace, má podnikatel právo buď na odstranění vady, je-li odstranitelná a je-li to hospodárné, nebo na adekvátní slevu z kupní ceny, není-li možné použít první možnost. Není-li reklamace vyřízena do 60-ti dní od jejího uplatnění, má každá ze stran právo od kupní smlouvy odstoupit.

Zárukou za jakost se Prodávající spotřebiteli zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti zboží na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást zboží. Záruka za jakost není podnikateli poskytována.

Záruční doba 24 měsíců běží od odevzdání zboží spotřebiteli; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití zboží do místa určení. Má-li koupenou věc dle vzájemné smlouvy uvést do provozu někdo jiný než Prodávající, běží záruční doba až ode dne uvedení zboží do provozu, nebo pokud spotřebitel objednal u Prodávajícího uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí zboží a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.

Jde-li o zboží použité, činí záruka mezi Prodávajícím a spotřebitelem 12 měsíců, a Prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které mělozboží při převzetí Kupujícím. U věcí prodávaných za nižší cenu z důvodu vady či nekompletnosti se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

 

V.

Spotřebitel

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,

b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo

c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

Prodávající umožňuje spotřebiteli odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy na internetových stránkách a Prodávající spotřebiteli potvrdí bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí. Vzorový formulář se spotřebiteli zobrazí po kliknutí myší na spojení „vzorového formuláře“ v první větě. Odstoupit lze také korespondenčně (doporučeným či obyčejným dopisem), a to na adrese EWAC spol. s r.o., sídlem Planá 80, okres České Budějovice, 370 01.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, má povinnost vrátit Prodávajícímu obdržené zboží na své vlastní náklady. Do té doby nemá Prodávající povinnost vrátit přijaté finanční plnění a spotřebitel nese nebezpečí škody na zboží. Spotřebitel se zavazuje učinit maximum pro to, aby mohl vrátit zboží včetně jeho dokumentace ve stavu, ve kterém ho od Prodávajícího obdržel. Spotřebitel nese nebezpečí škody na zboží do doby, než ho Prodávající převezme zpět.

Obdržel-li spotřebitel od Prodávajícího v souvislosti s uzavřením smlouvy, od které odstupuje, některá extra plnění (např. slevu na další nákup, dar apod.), je takové extra plnění poskytováno s rozvazovací podmínkou a spotřebitel ztrácí okamžikem odstoupení od smlouvy právo i nárok na uplatnění extra plnění a je povinen ho vrátit společně se zbožím, je-li to možné. Jinak uhradí Prodávajícímu náhradu újmy popř. bezdůvodného obohacení.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy a splní povinnost vrátit Prodávajícímu obdržené plnění, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil.

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a Prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli Prodávajícího,

d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud spotřebitel porušil jejich původní obal,

i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud Prodávající tato plnění poskytuje v určeném termínu,

k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo

l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a Prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Podnikatel

Podnikatel může od smlouvy odstoupit v souladu s občanským zákoníkem. Tyto VOP mají před občanským zákoníkem přednost.

VI. 

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly Prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy, a to na dobu neurčitou. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm Prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Kupující souhlasí s tím, že Prodávající má právo předat osobní údaje třetí osobě za účelem nabízení obchodu a služeb. Třetí osoba je nemůže žádné další osobě předat.

Kupující souhlasí s tím, že mu Prodávající (i v případě odstoupení Kupujícího od kupní smlouvy) může na emailovou adresu zasílat informace o svých výrobcích, službách, akcích apod. (dále jen jako „obchodní sdělení“). Kupující může Prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu uvedenou v čl. I. VOP nebo elektornickým odhlášením z tzv. newsletterů.

VII.

Za zboží, stran kterého byla uzavřena kupní smlouva, a za zvolený způsob dopravy, je možné zaplatit:

  • platba předem na bankovní účet,
  • platba dobírkou

 
Zboží zůstává do úplného zaplacení ve vlastnictví Prodávajícího. Nebezpečí škody na zboží, nepřešlo-li již dříve, přechází na Kupujícího úplným zaplaceným kupní ceny. 

VIII.

Zboží může být převzato osobním odběrem Kupujícího na adrese sídla Prodávajícího. Kupující je vždy povinen se prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem a převzetí zboží písemně potvrdit. Do té doby nemá Prodávající povinnost zboží vydat a Kupující je v prodlení s převzetím zboží.

Zboží může být Prodávajícím zasláno jím vybranou přepravní službou. Cena přepravy se řídí dle ceníku uvedeného na webových stránkách Prodávajícího v den objednávky provedené Kupujícím. Zboží bude Kupujícímu odesláno nejpozději do 7 pracovních dní. Pokud nebude mít Prodávající objednané zboží k dispozici, vyhrazuje si právo zboží dodat později či ho nedodat a od kupní smlouvy odstoupit. O těchto skutečnostech bude Kupujícího informovat e-mailem ve lhůtě pro odeslání zboží. Na dopravu zboží zaslaného mimo Českou republiku se vzahuje individuální ceník. Cena dopravného do zahraničí bude Prodávajícím upřesněna dle individuální objednávky nebo na požadavek potencionálního Kupujícího. 

IX. 

Smluvní strany se dohodly na změně zákonné úpravy, konkrétně § 1888, odst. 2, věta poslední NOZ a sjednávají, že nevysloví-li Prodávající se změnou Kupujícího výslovný souhlas, platí, že souhlas nedal.

Smluvní strany ve smyslu § 630 odst. 1 NOZ ujednávají vzájemnou promlčecí dobu ode dne, kdy právo může být uplatněno poprvé, a to v délce trvání 15 let. Toto ujednání platí i v případě, kdy smlouva pozbude platnosti.

Bylo-li ujednáno plnění ve splátkách a nesplnil-li Kupující některou splátku, má Prodávající právo na vyrovnání celé pohledávky. Toto právo může Prodávající uplatnit kdykoliv. Zároveň může Prodávající od smlouvy kdykoliv odstoupit.

Kupující na sebe bere nebezpečí změny okolností. Smluvní strany mezi sebou vylučují ustanovení § 2054 odst. 3 NOZ.

Podnikatel se v plné výši vzdává svého práva na náhradu újmy, ke které by byl povinen Prodávající. Vzdání se práva na náhradu újmy se nevztahuje na povinnost k náhradě újmy způsobené člověku na jeho přirozených právech, anebo způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.

V souladu s § 558, odst. 2 NOZ účastníci prohlašují, že žádná obchodní zvyklost nemá přednost před ustanovením zákona, které nemá donucující povahu.

                                     X. 

Prodávající si vyhrazuje právo za dofakturování Kupujícímu dopravné 60 Kč u jednoho kusu produktu Ochranný nátěr Propeel HD a jednoho kusu Ochranný nátěr Antidust - top (hořlaviny). 

Produkty rozměrově větší podléhají ceníku paletové přepravy. Výpočet rozměru zásilky většího rozměru:

2 x c (šířka) + 2 x b (výška/délka) + 1 x c (délka - nejdelší strana zásilky) ≥ 3 m

 

VOP jsou platné a účinné od 1. 7. 2015