Politika IMS

Politika IMS 

 

EWAC spol. s r.o. je společnost zaměřená na poskytování služeb v oblasti koagulace barev a v oblasti filtrace vzduchu a výrobu technologických zařízení určených k čištění procesních a oběhových vod v průmyslových lakovnách včetně dodávky chemických produktů (dle CZ NACE 20.10, 28.20 a 46.69). Své služby společnost obchoduje výrobním jak v rámci ČR, tak i do zahraničí. Mezi další významné zainteresované strany mající dopad na působení organizace patří zaměstnanci společnosti, dodavatelé, sousedící organizace, obyvatelé obce Planá u Č. Budějovic, samospráva a státní správa.

Sídlo společnosti je Planá 80, 370 01, kde je umístěna výrobní provozovna společnosti, obchodně administrativní a správní činnosti.
Pro efektivní řízení společnosti a výrobních procesů s respektem k ochraně životního prostředí společnost implementovala systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016 a systém environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2016 (dále jen integrovaný systém managementu, IMS).

Pro společnost je základním strategickým cílem uspokojovat současné a budoucí potřeby a očekávání zákazníků, a tím zvyšovat svou konkurenceschopnost. Trvalé zlepšování se vyžaduje také ve všech oblastech, které se dotýkají ochrany životního prostředí. Proto si vedení stanovilo závazek šířit principy prevence a ochrany životního prostředí a tyto vhodně přenášet na obchodní partnery. Zároveň vedení organizace intenzivně podporuje vzdělání a rozšiřování kompetencí svých zaměstnanců.
Pro úspěšnou realizaci strategických záměrů zpracovalo a schválilo vedení společnosti tuto Politiku, která tvoří rámec pro krátkodobé cíle. Tyto vedou k rozvoji IMS a umožňují eliminaci výskytu neshod a snížení vlivu negativních environmentálních aspektů při využití moderních poznatků, metod a technologií.
Vedení společnosti považuje systém za neustále rozvíjející se součást celkového řízení účinně podporující dosahování záměrů organizace prostřednictvím vhodně nastavených procesů a kontrolních parametrů výkonnosti v oblasti kvality i environmentu při jejich naplňování.

Jedním z klíčových aspektů pro úspěšné a efektivní řízení je plnění závazných povinností plynoucích jak z legislativních, ale i normativních, smluvních a jiných požadavků. Stejně tak se společnost zavazuje chránit životní prostředí a aplikovat opatření k prevenci znečištění.


V Plané dne 21. 1. 2019

 

Politika IMS ke stažení