Etický kodex

Etický kodex společnosti 

Jako společnost EWAC a její zaměstnanci žijeme a pracujeme v České republice, která se nachází ve středu Evropy. Vnímáme, respektujeme a chráníme kulturní a sociální hodnoty, zvyklosti a principy, které jsou pro nás přirozené. Jsou-li zaměstnanci pracovně vysíláni do jiných destinací, informujeme je o odlišnostech, tak aby svým chováním a jednáním nezpůsobily nežádoucí reakce, či jakýkoli typ incidentu.
Tento etický kodex rozlišuje chování a jednání zaměstnanců a osob pracujících jménem společnosti EWAC uvnitř společnosti, stejně jako jejich působení navenek.

 

 • korupce – jakákoli její forma je pro nás nepřípustná. Týká se to úplatků, darů, či jakéhokoli jiného zvýhodnění (s výjimkou symbolických darů) s cílem dosáhnout výhodnějšího postavení. Takové jednání nenabízíme, ani nepřijímáme.
 • financování politik – neuvolňujeme žádné prostředky a neposkytujeme žádnou službu politickým stranám, veřejným činitelům nebo kandidátům na takovouto funkci.
 • neoprávněné platby orgánům státní správy nebo jejich zaměstnancům – zakazujeme uskutečnit jakoukoliv platbu za účelem dosažení zvýhodnění ze strany orgánu státní správy, poskytovat zaměstnancům či vedoucím pracovníkům těchto orgánů neoprávněné okázalé dary, služby či rozptýlení.
 • dodržování práva duševního vlastnictví – zakazujeme vědomé porušování práva duševního vlastnictví třetích osob z jakéhokoliv důvodu.
 • důvěrnost informací – chráníme data a informace našich zákazníků. Zaměstnanci nesmí takové informace jakkoli použít, sdělovat třetím stranám bez adekvátního souhlasu, zveřejňovat na sociálních sítích, či jakýmkoli jiným způsobem. Za informace jsou považovány i fotografie pořízené v prostorách zákazníka. Důvěra našich zákazníků je pro nás klíčová.
 • poctivost a loajalita – zaměstnanci společnosti nesmějí vykonávat práci na vedlejší pracovní poměr ani provozovat podnikatelské aktivity vyžadující jejich aktivní časové nasazení mimo rámec aktivit konaných pro společnost.
 • diskriminace – žádnému uchazeči o zaměstnání nebude bráněno v účasti v přijímacím řízení, žádný zaměstnanec nebude trestán, propuštěn ani nebude předmětem jakýchkoli diskriminačních opatření z důvodu svého původu, pohlaví, sexuální orientace, věku, rodinného stavu, etnické skupině, národu, politického názoru, náboženského přesvědčení, fyzického vzhledu, fyzického handicapu, ať už jsou tyto skutečnosti reálné či potenciální, z důvodu těhotenství nebo příjmení. Žádný zaměstnanec nebude sankciován, propuštěn ani nebude předmětem diskriminačního opatření pro podání svědectví ve věcí výše uvedených neetických praktik nebo že o nich hovořil.
 • důvěrnost informací – informace týkající se osobního života zaměstnanců musí zůstat utajeny jako důvěrné. Přístup k informacím tohoto typu mají pouze osoby s řádným oprávněním. Žádný zaměstnanec nesmí vyhledávat tyto informace o jiných zaměstnancích. S výjimkou oprávněných osob mají zaměstnanci přístup pouze k informacím, které se týkají jejich osoby. 
 • chování na sociálních sítích – po svých zaměstnancích požadujeme odpovědné chování na sociálních sítích vůči společnosti, kolegům či obchodním partnerům. Nechceme, aby na účtech sociálních sítí byly uváděny jakékoli podrobnosti o chodu společnosti, jejích výsledcích, obchodních aktivitách, či jiných skutečnostech, a to včetně použití loga a dalších grafických symbolů spojených se společností EWAC s.r.o. Stejně tak netolerujeme kritické poznámky v jakékoli formě týkající se jiného zaměstnance společnosti či obchodního partnera. Toto ujednání je vyžadováno i po skončení pracovněprávního poměru i vzhledem k trestněprávní rovině takového počínání.
 • sexuální a psychické obtěžování – zakazujeme jakékoliv nedovolené jednání zakládající se na sexuálním nebo psychickém obtěžování bez ohledu na vztah služební nadřízenosti nebo podřízenosti. Všechny stížnosti na obtěžování budou projednány jako přísně důvěrné s adekvátními postihy.
 • zdraví a bezpečnost na pracovišti – každé pracoviště společnosti plní požadavky na dodržování zdravotních, bezpečnostních a ergonomických předpisů. Provádíme kontroly a diskutujeme možnosti dalších zlepšení prostředí, v němž tráví naši zaměstnanci podstatnou část svého času.
 • podpora vzdělávání a rozvoj potenciálu – naši zaměstnanci jsou srdcem naší společnosti, důvěřujeme jim, a proto podporujeme jejich další vzdělávání, či jakýkoli rozvoj jejich potenciálu vedoucího k rozšíření jejich znalostí, schopností a kompetencí. Tím zvyšujeme celkovou úroveň nejen jich samých, ale i naší společnosti.
 • řádné využívání firemního majetku – majetek společnosti je určen výhradně k realizaci aktivit společnosti, nikoli pro osobní zájmy zaměstnanců. O případných výjimkách smí rozhodnout ředitel společnosti.
 • střet zájmů – případ, kdy má zaměstnanec nebo jeho blízký příbuzný osobní prospěch z obchodních aktivit společnosti; popř. pokud se zaměstnanec pokusí obchodní transakci svěřit, či pro takovou transakci prosadit organizaci, v níž má on sám nebo jeho blízký příbuzný finanční či jiný zájem. V případě pochybností je povinností zaměstnance obrátit se na svého nadřízeného, aby rozhodnul.  

 

Etický kodex ke stažení